Statuten

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1.1
De stichting is genaamd: STICHTING ’t ZUYDOUTAERLANDT.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

Artikel 1.2
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.1
De stichting heeft ten doel:

 1. het bevorderen van de leefbaarheid in woonplaats Koedijk door het faciliteren van activiteiten gericht op recreatie, ontmoeting, vorming en bewustwording;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 2.2
De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • het verwerven en verstrekken van gelden en subsidies;
 • het in leven roepen van werkgroepen.

VERMOGEN

Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies, donaties en sponsorgeld;
 • hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wettige wijze verkrijgt.

GELEDINGEN

Artikel 4
De stichting kent de volgende geledingen:

 • het Algemeen Bestuur;
 • het Dagelijks Bestuur;
 • werkgroepen, comités en dergelijke.

BESTUUR
Samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 5.1
Het Algemeen Bestuur bestaat uit:

 • de leden van het Dagelijks Bestuur;
 • de rechtspersoon, die gedurende het kalenderjaar subsidie ontvangt van de stichting. Deze laat zich vertegenwoordigen door één afgevaardigde, zijnde een lid of bestuurslid van de desbetreffende rechtspersoon. Een afgevaardigde kan niet meerdere rechtspersonen casu quo werkgroepen vertegenwoordigen;
 • één afgevaardigde van elke werkgroep.

Artikel 5.2
Het Algemeen Bestuur bepaalt het beleid van de stichting.

Artikel 5.3
De voordracht en de benoeming van de leden van het Algemeen Bestuur vindt als volgt plaats.
Het Dagelijks Bestuur draagt de rechtspersoon en de afgevaardigde van de werkgroepen voor, het Algemeen Bestuur benoemt de leden.

Artikel 5.4
Het Algemeen Bestuur kiest -op voordracht van het Dagelijks Bestuur- een voorzitter, secretaris en penningmeester, die gezamenlijk het Dagelijks Bestuur vormen. Het Dagelijks Bestuur doet voorbereidende, coördinerende en uitvoerende taken en heeft het recht beslissingen te nemen binnen de kaders die opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement. Het Algemeen Bestuur neemt alle overige beslissingen.
De leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Het Dagelijks Bestuur legt een voorstel ter goedkeuring voor aan het Algemeen Bestuur over de hoogte van het eventuele vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 5.5
Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 5.6
De leden van het Dagelijks Bestuur hebben zitting voor een periode van drie jaren. Ieder jaar treedt een evenredig deel af volgens een door het Dagelijks Bestuur op te maken rooster.
Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste twee maal herbenoembaar.
Bestuursleden die in een tussentijdse vacature worden benoemd, nemen op het rooster van aftreding de plaats van hun voorganger in.

Artikel 5.7
Wanneer in het Algemeen Bestuur een vacature is ontstaan door het aftreden van een afgevaardigde van een werkgroep, zal een nieuwe afgevaardigde van deze werkgroep worden aangewezen door de leden van het Algemeen Bestuur.

Artikel 5.8

 1. Het Algemeen Bestuur kan bestuursleden schorsen vanwege:
  1. handelen in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of het besluiten van het Algemeen Bestuur;
  2. optreden namens het Algemeen Bestuur zonder machtiging hiertoe;
  3. herhaaldelijk verstoren van de vergaderorde.
 2. Een schorsing vindt plaats met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden van het Algemeen Bestuur, nadat het betreffende lid in de gelegenheid is gesteld zijn standpunt te verwoorden.
 3. Het besluit van het Algemeen Bestuur wordt schriftelijk meegedeeld aan het lid onder vermelding van de reden.
 4. Er wordt in onderling overleg met het geschorste lid een bemiddelaar benoemd.
 5. Na de bemiddeling komt de schorsing weer in het Algemeen Bestuur, de bemiddelaar doet verslag, het geschorste lid mag zich verdedigen. Daarna beslist het Algemeen Bestuur of de schorsing wordt opgeheven, of dat het lid als bestuurder defungeert. Indien het lid wordt geroyeerd, mag de stichting een nieuwe afgevaardigde benoemen.

Artikel 5.9
Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt door:

 • overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 • het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 • aftreden;
 • ontslag, hem met algemene stemmen verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
 • ontslag op grond van artikel 2.298 Burgerlijk Wetboek;
 • het beëindigen van de activiteiten van een werkgroep voor wat betreft het bestuurslid dat die werkgroep vertegenwoordigt;
 • het niet meer ontvangen van subsidie door de vertegenwoordigde rechtspersoon voor wat betreft het bestuurslid dat een gesubsidieerd rechtspersoon vertegenwoordigt.

Artikel 5.10

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar;
 2. Het Dagelijks Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks een financieel verslag en een begroting op. Uiterlijk in de maand april worden deze ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
 4. Het Dagelijks Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 5.11
Het Dagelijks Bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het afsluiten van overeenkomsten waardoor de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het Algemeen Bestuur is wel bevoegd tot deze hiervoor omschreven rechtshandelingen.

WERKGROEPEN

Artikel 6.1
Het Algemeen Bestuur kan werkgroepen instellen met geformuleerde taken, die bijdragen aan het realiseren van het doel. De werkgroepen zijn ten allen tijde verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur.

Artikel 6.2
Bij het instellen van een werkgroep worden tussen Algemeen Bestuur en werkgroep afspraken gemaakt over de manier waarop de werkgroep zijn taak zal uitvoeren en over de beschikbare middelen.

Artikel 6.3
Een werkgroep doet verslag op de bestuursvergaderingen aan het Algemeen Bestuur over de gang van zaken.

Artikel 6.4
Verplichtingen die worden aangegaan door een werkgroep met derden, dienen vooraf ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur van de stichting te worden voorgelegd, tenzij de werkgroep mandaat heeft binnen de begroting verplichtingen aan te gaan.

Artikel 6.5
De stichting kan in overleg met een werkgroep materialen aanschaffen ten behoeve van die werkgroep. Deze materialen blijven eigendom van de stichting. De werkgroep verplicht zich bij ontstane schade aan materiaal en/of letsel binnen 2 dagen daarna kennis te geven aan het Dagelijks Bestuur.

BESTUUR: VERGADERINGEN

Artikel 7.1
Het Algemeen Bestuur vergadert minstens drie keer per jaar of zo dikwijls als het Dagelijks Bestuur dit wenselijk acht of als ten minste drie leden van het Algemeen Bestuur dit wensen.

Artikel 7.2
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige leden van het Dagelijks Bestuur in de leiding van de vergadering.

Artikel 7.3
De oproep tot een vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste vijf werkdagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Een oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, ten minste de te behandelen onderwerpen.

Artikel 7.4
De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door de voorzitter van de vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris en bij diens afwezigheid door de notulist en worden vervolgens bewaard door de secretaris.

Artikel 7.5
Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur kunnen zich tijdens de vergaderingen laten bijstaan door een adviseur. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar, de vergaderdata worden bekend gemaakt in de media en op de website. Rechtspersonen mogen op verzoek hun subsidieaanvraag toelichten. Tot aanvang van de vergadering kunnen zij zich melden bij de voorzitter.

BESTUUR: BESLUITVORMING

Artikel 8.1
Het Algemeen en het Dagelijks Bestuur kunnen in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

Artikel 8.2
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten over de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Artikel 8.3
Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met meerderheid van stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 8.4
Het voltallige bestuur kan met meerderheid van stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een verslag opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen door de secretaris wordt bewaard.

Artikel 8.5
Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen komt dit voorstel de volgende vergadering weer op de agenda. Staken de stemmen dan weer, dan wordt het van de agenda afgevoerd.

Artikel 8.6
Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij door één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming wordt verlangd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien geen van de bestuursleden zich daar tegen verzet.

Artikel 8.7
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 8.8
Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Dit is ook het geval indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, maar een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 8.9
Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tweede stemming tussen de kandidaten met de meeste stemmen worden beslist. Staken bij een tweede stemming de stemmen, dan beslist het lot.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 9.1
Het Algemeen Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin twee/derde van alle leden aanwezig zijn. Indien dit aantal niet wordt gehaald dan treedt artikel 8.2 in werking.

Artikel 9.2
De wijziging moet bij notariële akte tot stand komen. Het Dagelijks Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingsregister, dat wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel waaronder de stichting valt.

ONTBINDING

Artikel 10.1
Het Algemeen Bestuur is bevoegd te stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 9.1 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.

Artikel 10.2
Indien het bestuur besluit tot ontbinding, wordt tevens de bestemming van de liquidatiewaarde vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van de liquidatiewaarde door de vereffenaars vastgesteld.

Artikel 10.3
Na ontbinding zijn de bestuurders vereffenaars, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

Artikel 10.4
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting bij de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Artikel 10.5
Op de vereffening zijn de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 10.6
De stichting wordt bovendien ontbonden:

 • door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens toestand van de boedel;
 • door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

VEREFFENING

Artikel 11.1
De vereffening geschiedt door het Algemeen Bestuur.

Artikel 11.2
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

Artikel 11.3
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk en nodig van kracht.

Artikel 11.4
Het Algemeen Bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel, dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

REGLEMENT

Artikel 12

 1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het Algemeen Bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 9 lid 1 van toepassing.

SLOTBEPALING

Artikel 13

Tenslotte verklaren de comparanten, handelend als gemeld:

 • in alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten van de stichting niet voorzien, beslist het Algemeen Bestuur;
 • thans zijn de leden van het Algemeen Bestuur:
 • tot leden van het Dagelijks Bestuur van de stichting zijn benoemd:

Ten slotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte.

SLOT
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Zuid-Scharwoude op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.
De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s